Mocne strony zajęć hospitacja

Pobierz

Magdalen a Chmiel, Szkoła Podstawowa "Sowa" w Gorzowie Wielkopolskim .. Zobacz również: 7 praktycznych porad jak przygotować się do hospitacjiBiologia na czasie.. nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. XIV.Biologia to nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem.. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis.. ustosunkowuje się do przebiegu i wyników zajęć; 4. ocenia stopień osiągnięcia celów i swoją rolę na zajęciach; 5. analizuje dostrzeżone sukcesy, a także niedociągnięcia, błędy, trudności, niepowodzenia, określa ich przyczyny.. Obserwacja - Cel obserwacji lekcji: OBSERWOWANE ELEMENTY MOCNE STRONY SŁABE STRONY Uwzględnienie w pracy dydaktycznej zaleceń PPP: .. Nauczyciel sprawdził zadanie domowe.. Dobra struktura zajęć: - mają zaplanowane osiągnięcia dla uczniów, (wymagania wynikające z celów zajęć), - wykonywane przez uczniów zadania prowadzą do osiągnięć zaplanowanych celów, treści kształcenia, - metody i formy są dostosowane do przyjętych celów, - przestrzeń edukacyjna dostosowana jest do formy pracy, - zajęcia kontrolne.1.. Najlepsze efekty dla doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela może jednak przynieść rozmowa oparta na współpracy między hospitującym i hospitowanym.obserwacji lekcji..

słabe strony lekcji: brak3.

Dbając o tę praktyczną stronę, zawarłam w nim osobiste relacje i materiały .. szkoły na hospitacji lekcji.. Kontrolno-oceniającym, wynikającym z konieczności dokonania oceny pracy nauczyciela.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z uwzględnieniem kompetencji kluczowychRozmowa pohospitacyjna: omówienie osiągniętych wyników przez uczniów przedstawienie mocnych i słabych stron lekcji wnioski do dalszej pracy Trudno jest ocenić wszystkie umiejętności ucznia po jednej lekcji, dlatego przedmiotem obserwacji powinna być jedna lub dwie sprawności ucznia .ANALIZA ZAJĘĆ: Cele ogólne (dydaktyczne, wychowawcze) Cele operacyjne Środki dydaktyczne Osobiste refleksje, spostrzeżenia, sugestie, wnioski praktykanta:Procedury hospitacyjne: hospitacji diagnozującej podlegają chętni lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele i wybrani przez nich uczniowie (klasy); termin, tematykę i narzędzia do procedur hospitacyjnych planuje i opracowuje nauczyciel; hospitacja przebiega w następujących etapach: planowanie, opracowanie narzędzi, rozmowa przedhospitacyjna, hospitacja, rozmowa pohospitacyjna;Poziomu opanowania przez dzieci (mocne i słabe strony według spostrzeżeń)..

Wskazaniu mocnych stron zajęć.

1. ocena stopnia realizacji celów ( m.in. czy zrobiłas to co zaplanowałaś , czy uczeń wie czego się uczył .. ( no wiem jak to brzmi .)). oraz ich zgodność z .12.. Ewentualne uwagi osoby prowadzącej hospitowane zajęcia OCENA ZAJĘĆ Bardzo dobra Dobra Zadawalająca NiezadowalającaMocne i słabe strony nauczycieli - analiza MOCNE i SŁABE STRONY NAUCZYCIELI MOCNE ·PEWNOŚĆ SIEBIE ·WYROZUMIAŁOŚĆ ·POMYSŁOWOŚĆ ·DOBRA ORGANIZACJA PRACY ·POGODNE USPOSOBIENIE ·DONOŚNY GŁOS ·OTWARTOŚĆ ·DOBRE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE ·OBIEKTYWIZM W OCENIANIU ·POCZUCIE HUMORU ·ASERTYWNOŚĆ ·STANOWCZOŚĆ ·SYSTEMATYCZNOŚĆ ·KOMUNIKATYWNOŚĆUkład arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. ROZMOWA POHOSPITACYJNA Data rozmowy ………………………… DIAGNOZA STANU PO PRZEPROWADZONYM ZAJĘCIU(autorefleksja, wnioski, spostrzeżenia nauczyciela).. Biologia - nauka zajmująca się organizmami żywymi, powstawaniem, rozwojem i przejawami życia na Ziemi oraz dziedzicznością i zmiennością organizmów, ich układem taksonomicznym i wzajemnymi zależnościami.. - Uczniowie chętnie odpowiadają na pytania nauczyciela na .Jednak nie do końca tak jest, hospitacja to dla każdego nauczyciela mniejszy lub większy stres.. Nauczyciel powiązał cele lekcji z wiedzą i umiejętnościami· w rozmowie oceniającej następuje ewaluacja słabych i mocnych stron hospitowanej lekcji..

Omówieniu słabych stron zajęć.

Temat lekcji: 2.. ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI Author: grunt Created Date: 2/8/2012 10:22:46 AM .TYPY HOSPITACJI • doradczo-doskonaląca (diagnoza mocnych i słabych stron pracy nauczyciela oraz pomoc w doskonaleniu jego umiejętności metodycznych, prowadzona w stosunku do nauczycieli z krótkim stażem pracy, np. do 3 lat); • diagnostyczno-oceniająca (diagnoza pracy nauczyciela prowadzona w stosunku do nauczycieli z 3 -letnim i dłuższym stażem pracy; pozwala określić mocne i .prawidłowy przebieg lekcji.. Rozmowa przed zajęciami .. Zajęcia dostosowane były do możliwości i poziomu dzieci Dobór form i metod z pracy z dziećmi był prawidłowyARKUSZ OBSERWOWANEJ LEKCJI I.. Stronę drugą.. Zalecane wskazanie mocnych i słabych stron hospitowanych zajęć.Wskazaniu mocnych stron zajęć.. poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, 2. warsztatu pracy nauczyciela, 3. słabych stron nauczyciela.. ja skupiłabym się na trzech sferach ( dodam , że nie znam "wzoru" takiej samooceny )-.. mocne strony lekcji: integracja wiedzy z różnych dziedzin, współdziałanie w zespole, rozwijanie twórczej aktywności u ucznia odpowiedni dobór treści nauczania, metod i form pracy z uczniem.. W praktyce rozmowa pohospitacyjna najczęściej łączy w sobie elementy wszystkich wyżej wymienionych typów.. Magdalen a Chmiel, Szkoła Podstawowa "Sowa" w Gorzowie Wielkopolskim ..

Dalsze omawianie obserwowanych zajęć polega na: 1.

Na stronie pierwszej.. 2.Re: Samoocena po hospitacji.. Podczas obserwacji obserwator notuje: .. Co udało się zaobserwować (mocne strony .organizacja pracy studentów zgodnie z rodzajem zajęć 1 2 3 4 5 komunikacja między studentami a osobą prowadzącą zajęcia 1 2 3 4 5 Mocne i słabe strony prowadzonych zajęć (wypełnia hospitujący) C.. Ogólna ocena zajęć wraz z uzasadnieniem (wyróżniająca, pozytywna, zadowalająca, negatywna).. Strona | 9 Etap drugi: Obserwacja lekcji Nadszedł czas na obserwację lekcji.. rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.MOCNE STRONY • chętnie uczestniczy w życiu rówieśników • buduje więzi ze środowiskiem • korzysta z informacji, które są skierowane do niego • odpowiada na zadane pytania • zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych • uczęszcza regularnie na zajęcia • jest przygotowany do zajęć • ma dość dobre tempo wykonywanych zadań • współpracuje z innymiTradycyjne rozumienie pojęcia "hospitacja" to forma nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły nad nauczycielami, realizowana przez obserwację lekcji, w co najmniej jednym z trzech aspektów: 1.. Ocenia nas pracodawca, chcemy wypaść jak najlepiej, pokazać tylko swoje mocne strony.. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Witam wszystkich.. Sformułowaniu wspólnych wniosków.. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące .3.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. To normalne, byleby Pan stres nas nie paraliżował.. Cele lekcji: 3.8.. Wymienione powyżej elementy to główne cele każdej prowadzonej hospitacji.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Data obserwacji 6.. Jednakże w omawianym wypadku nie ma to zastosowania z racji braku omówienia hospitowanej lekcji.Podsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. 2.ANALIZA ZAJĘĆ: Cele ogólne (dydaktyczne, wychowawcze) Cele operacyjne Środki dydaktyczne Osobiste refleksje, spostrzeżenia, sugestie, wnioski praktykanta:na hospitacji lekcji.. Ustaleniu ewentualnych działań doskonalących i terminu ich realizacji.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt