Sprawozdanie z pracy nauczyciela wypełnione

Pobierz

Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Postawa dyrektora szkoły odgrywa kluczową rolę w organizacji wszystkich działań szkoły.. Informuje zdalnie (na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych.rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. Chętnie dzielę się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, - przeprowadziłem (-am) lekcję otwartą dla koleżanek i kolegów oraz innych osób, - jestem autorem scenariusza i realizatorem rady samokształceniowej, 8.. Teresa Rutkowska - Wojciechowska.. sprawozdanie GUS Z-06 - napisał w Różne tematy: Bardzo prosze o pomoc na temat jak obliczyć czas pracy przepracowany i nieprzepracowany pracowników do sprawozdania rocznego Z-06.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z .nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust..

Samoocena nauczyciela.

To od dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej nauczyciele,Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.. Działdowo.. 2 rozporządzenia regulującego pracę szkół w czasie zawieszenia zajęć (Dz. U. poz. 493) - mówi Krzysztof Lisowski, prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym.. Ile wynosi czas do przepracowania np. w styczniu, gdy są ferie 2 tygodnie - czy należy ten miesiąc pomniejszyć o 14 dni ?. DLA DYREKTORÓW .. Dziękuję i pozdrawiam :-)SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ghgh Last modified by: MaNiAc!. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy Olsztyn .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titlesData wypełnienia arkusza - - podpis nauczyciela * Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za treść składanych oświadczeń..

Arkusz samooceny nauczyciela.

Samoocena nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga .. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.wypoczynkowy (zgodnie z Kartą Nauczyciela).. Miej na uwadze, że formularz Z-10 wygląda nieco inaczej na poniższych .- O tym, jak rozliczać czas pracy nauczyciela, decyduje dyrektor - wynika to z par.. Objasnienia, które otrzymałam od GUS są dla mnie bądź co bądź nie zbyt jasne.. Created Date: 6/29/2010 10:15:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela 5. a może o 10 dni roboczych?. - Myślę, że resort z góry uznał, że nie da się tego zrobić na poziomie .zada ,umiej tno identyfikacji z rol , umiej tno obserwacji siebie i kierowania swoim rozwojem • odnoszone sukcesy lub niepowodzenia • warunki pracy , z których najwa niejszy to zapewnienie samodzielnego działania i konstruktywnej wymiany pogl dów • pozycja nauczyciela w gronie • opinie o innych nauczycielach • " atmosfera pracy"Strona ..

Arkusz autorefleksji pracy nauczyciela.

Przerwy świąteczne i inne dni wolne dla nauczycieli zaliczamy do czasu nieprzepracowanego.. Potrafię zgodnie i efektywnie współpracować z dyrekcją.. 7 ust.. Dla celów sprawozdawczych należy przyjąć, iż tygodniowy pełny wymiar czasu pracy wynosi dla: a) nauczyciela akademickiego - 36 godzin, b) nauczyciela szkoły - tzw. pensum (zgodnie z Kartą NauczycielaSprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. np. styczeń 2015 - czas do przepracowania 75 godzin (dla nauczyciela 18/18) pomniejszony o 10 dni po 3,6g/dzień = 39 godzin do przepracowania?7.. Aktywnie uczestniczę w pracach zespołówSPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019pilnie!. Jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.wzor-sprawozdania-z-pracy-nauczycieli..

Formularz Z-10 nie jest skomplikowany, ale (jak każde) sprawozdanie statystyczne budzi pewne wątpliwości podczas jego wypełniania.

Koszalin.. Drodzy Dyrektorzy!. Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania).sprawozdanie z pracy nauczyciela za rok szkolny 2016/2017 Proszę o staranne wypełnienie tabeli, zamieszczone dane zostaną po weryfikacji uwzględnione w wysokości dodatku motywacyjnego.. We współpracy z nauczycielami ustala:wymiar czasu pracy wynosi dla: a) nauczyciela akademickiego - 36 godzin, b) nauczyciela szkoły - tzw. pensum (zgodnie z Kartą Nauczyciela odpowiednia tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych), np. 18 godzin, c) dyrektora i jego zastępców (w tym wszystkich typów szkół)Efekty pracy z dzieckiem: .. Brałam udział w pracach zespołu wprowadzającego zmiany w Statucie przedszkola-umiejętność analizowania, dokonywania zmian, tworzenia dokumentów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem i nowymi przepisami 6.Brałam udział w pracach związanych z wprowadzeniem systemu RODO8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole .Wypełniamy Z-10.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .mgr Joanna Kluz nauczyciel kontraktowy Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO "Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie, tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja".. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 .. James Clerk Maxwell Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2009r., zakończyłam 31.05.2012r.Praca dydaktyczna klasa przedmiot l. godz. planowanych l. godz. zrealizowanych informacje o realizacji programów nauczania (problemy, zaległości, opóźnienia, sukcesy itp.) informacje o realizacji programów nauczania: Czy liczby zrealizowanych dotychczas godzin z przedmiotów objętychproblem : nauczyciel , jednostka feryjna - czas przepracowany do Z-03..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt