Podstawa programowa technik technologii drewna

Pobierz

311926: Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.04.. Minister Edukacji Narodowej: R. LegutkoE‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. gen. Władysława Andersa w Białymstoku od 1 września 2017 r. 2 Wyciąg na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017r., poz. 860) PODSTAWA PROGRAMOWA .technik technologii drewna.. Podstawy programowe, o których mowa w ust.. Przygotowuje do pracy w zakresie projektowania procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych czy konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna.Technik technologii drewna - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego .. Chłopi - Notatka dotycząca lektury szkolnej - Chłopów.. Od najmłodszych lat uczniowie używają różnorodnych materiałów, poznają ich właściwości, podstawowe technologie, wykonują różne przedmioty, montują je z gotowych elementów konstrukcyjnych.Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa.. przeznaczono minimum 800 godzin, na kształcenie w ramach kwalifikacji A.50 przeznaczono minimum 250 godzin, na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 250 godzin.10) technik technologii drewna - symbol cyfrowy 311 [32]..

... prowadzenia zabiegów ochronnych; stosowania środków ochrony drewna.

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy; Książki, broszury, bezpłatne materiały informacyjne; .. Na lekcjach techniki można przedstawić zarówno proste, jak i skomplikowane wynalazki i urządzenia techniczne.. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkoleTechnik technologii drewna: 311922: Technik technologii szkła: 311925: Technik technologii wyrobów skórzanych na podbudowie kwalifikacji MOD.02..

proces ... podstawy techniki mikroprocesorowej (AREK00016L) Dokumenty.

Program nauczania dla zawodu technik technologii drewna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy.Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego.. Są kształceni pod kątem udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna.Studia na kierunku Technologia Drewna przygotowują do pracy w: - przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,Kierunek Technologia drewna ł czy w sobie nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa..

Technologia chemiczna i przetwórstwo drewna ... techniki i technologie środowiskowe.

Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych.Program Wieloletni V Etap (2020-2022) Program Wieloletni IV Etap (2017-2019) .. Przedmioty nauczania Dla młodzie Ŝy Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych, konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna, obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce .Technikum uzupełniaj ące Zawód: technik technologii Ŝywno ści 321[09] Podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa Lp.. 314403PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii drewna 311922 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.1 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie: Technik technologii drewna Obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych im..

314403: Technik technologii żywności na podbudowie kwalifikacji SPC.02.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: nauk o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna; użytkowania urządzeń transportowych stosowanych przy obróbce drewna; obsługi aparatury diagnostycznej i .Notatki z wykładów z technologii wytwarzania drewna techniki wytwarzania drewno technologia nauka technikach (metodach)wytwarzania bądź przetwarzania.. Studia pierwszego stopnia na kierunku technologia drewna będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera.. Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)Podstawy koszykarstwa-plecionkarstwa; Technologia wykonywana wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; Podstawy uprawy i przetwórstwa wierzby plecionkarskiej; Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; Język obcy zawodowy; Kompetencje personalne i społeczneAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego.. SKAŁY OPIS; Prawo-karne-skarbowe-skrypt 1;Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; 2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich; 3) programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie .Nauka o drewnie Podstawy wiedzy biologicznej i technicznej o drewnie, jego własnościach i zachowaniu w różnych warunkach.. (Dz. U. z 2017r., poz. 860) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH.Studia na kierunku Technologia drewna trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA.. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach przemysłu drzewnego, zakładach przemysłu meblarskiego, zakładach przemysłu tartacznego, firmach stolarki budowlanej,Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:II.. 1, stanowią załączniki nr 1-10 do rozporządzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt