Ustawa o zamówieniach publicznych 2004

Pobierz

zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/24/UE", 2)W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.. 2004-03-02. uchylony.. 2001 nr 76 poz. 813.Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz.. 1 ustawy stanowi, iż wykonawca może.Dec 31, 2020Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych opracowano na podstawie:.. Podstawa prawna: Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),4) art. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2275) - w zakresie nowej ustawy Pzp - wejście w życie wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.;Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. została uchwalona Sejm IV kadencji.. zm.), zwanej dalej "dyrektywą 2014/24/UE", oraz dyrektywy .USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tekst pierwotny DZIAŁ l Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1..

1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[Zakres regulacji] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.. 1, lub zamówienia udzielane w celu wykonywania przynajmniej jednego z tych rodzajów działalności i inne zamówienia, .W związku z wejściem w życie ww.. Komentarz, Legalis 2008; J. Pieróg, Prawo zamówień pu- .. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.. AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, codziennie aktualizowany stan prawny.. Zamiar ten został zresztą podkreślonyDostęp do informacji publicznej; Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ; Oświadczenia majątkowe; Informacja w trybie art. 88b p.u.s.p.. Rejestry i archiwa ; Rejestr umów; Uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Kolegium; Zamówienia publiczne.. Informacja w trybie art. 88a u.p.u.s.p.. Zdanie pierwsze przepisu art. 38 ust.. Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy obejmuje tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Dz.Jan 1, 2021Sep 28, 2020Jan 1, 2021Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 fragmenty 2010-11-08 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne..

... 132 zakres stosowania przepisów ustawy o zamówieniach sektorowych ust.

1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .cy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-nych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,do art. , Warszawa 2004; M. Lemke, Ustawa o zamówieniach publicznych z komentarzem, Kraków 1995; L. Mazur, Prawo bankowe.. Art. 2.Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649); 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;Dz.U.2019.0.1843 t.j.. zmiany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych..

Dec 31, 2020Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Ustawa obowiązywała do 1 stycznia 2021 r. Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie zamówieniaUstawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej "zamówieniami", oraz konkursy, w tym określa: 1) podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy; .. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803), 8) osób, które uzyskały w .USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1.. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831);a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust.. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt