Kompetencje nauczyciela języka

Pobierz

Wyni-kają one z poniższego opracowania: Obszar 3.. Jednym z najważniejszych dokumentów stanowiący zarys wymagań dotyczących kompetencji i wykształcenia nauczycieli językaJak zwiększyć swoje kompetencje jako nauczyciel języka angielskiego?. Musi umieć rozpoznawać problemy uczniów, a także reagować na nie w odpowiedni sposób.. Dylak (1995: 37) w swojej definicji rozumie kompetencję jako złożoną dyspozycję, będącą wypadkową nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również postaw, motywacji, wartościowania czy emocji.. Kompetencje komunikacyjne są ściśle związane z poprawnym wypowiadaniem się.. Nauczyciel kształtuje człowieka, współtworzy jego osobowość, świadomość.. Skuteczni nauczyciele, o których pisze R. Fisher (1999, s.157) wyróżniają się godnymKompetencje te nie sprowadzają się jednak wyłącznie do technicznej umiejętności czytania, pisania i pozyskiwania informacji ze źródeł cyfrowych.. 4 przytoczonego wyżej rozporządzenia, posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w wymienionych placówkach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.Niemniej jednak nauczyciel pełni również rolę wychowawcy, a nawet coacha.. According to research and pedagogical literature he should be in possession of cognitive competence, research skills and creative competence.W strukturę tych kompetencji wchodzą: zdolność do krytyki, przesłanek cudzych i własnych poglądów, przekonań i zachowań; zdolność empatycznego rozumienia i bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby; postaw niedyrektywna, nakazująca przedstawić własny punkt widzenia jako ofertę myślową, a nie jako gotową i zamkniętą, jedną z możliwych odpowiedzi.szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek; 2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych; 3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych; 4)Kompetencje nauczyciela (rozumiane jako odpowiedzialność) - powszechnie uważane są za największe, bo władza kształtująca umysły jest władzą największą..

Maciej Mackiewicz - Nauczyciel języka obcego jako kulturoznawca i mediator interkulturowy.

Kompetencje językowe - przykłady kształceniaUczenie się języków przez całe życie - kształcenie nauczycieli w rozwoju kompetencji wielojęzycznych i wielokulturowych Gwałtowne zmiany zachodzące w polityce, społeczeństwie, gospodarce, kulturze i środowisku skutkują dla każdego rosnącym znaczeniem uczenia się różnych języków.. Przejawia ją nauczyciel który: • Rozumie i zna swoistość działania pedagogicznego jako twórczego i niestandardowego; • Zna możliwości i bezpieczne granice w dokonywaniu twórczym zmian pracy nauczyciela i szkoły;z czerwca 2014 roku określono kompetencje językowe i komunikacyjne dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego naukę w klasie pierw-szej, które wyznaczają jednocześnie obszary kompetencji nauczycieli..

Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego nie powinien polegać wyłącznie na pogłębianiu jego znajomości.

Sztuką jest bowiem nie tylko dogłębnie poznać język, ale też umieć zdobytą wiedzę przekazać w sposób trwały i skuteczny.NAUCZYCIELA JĘZYKÓW OBCYCH Pojęcie kompetencji nauczyciela jest wieloznaczne i obejmuje wiele aspek- tów.. Elzbieta Zawadzka zwraca uwagę na dynamizm kompetencji: "Przyjmuje się, że kompe‑ tencja wyraża podmiotowe doświadczenie człowieka .kompetencje nauczyciela muszą pozostawać w koniunkcji z biograficznym doświadczeniem, z jego egzystencjalnym wymiarem oraz z poczuciem własnej tożsamości i świadomością bycia w świecie, w określonym miejscu i czasie.. Anna Jaroszewska - Analiza kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście nauczania w różnych grupach wiekowych 83 CZĘŚĆ II1.. Kilka refleksji i postulatów z perspektywy germanistycznej 71 7.. Są to: transmitowanie wiedzy i własnego doświadczenia; rozwijanie sił twórczych i zdolności młodzieży; pobudzanie aktywności poznawczej dzieci i młodzieży; organizowanie działalności praktycznej uczniów; posługiwanie się nowoczesną technologią kształcenia w procesie kształcenia i edukacji;Te kompetencje to: porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja .Kompetencje nauczyciela w zakresie kształcenia na odległość Nr Kompetencje nauczyciela kształcenia na odległość ..

W pedagogice pojęcie kompetencji określaneOmawiając kompetencje nauczycieli, wyróżnia się różne ich rodzaje czy też obszary.

Co ważne, zaleca się, aby podczas rekrutacji do pracy na stanowisko nauczyciela sprawdzane były również kompetencje kluczowe, a nie tylko odpowiednie przygotowanie .Kompetencje te wyrażają się innowacyjnością i prorozwojową skutecznością działań nauczyciela.. Nauczysz się wszystkiego o motywowaniu siebie i innych b. Dowiesz się,.. 3. Kompetencje społeczne:Kompetencje nauczyciela języka obcego W dokumencie Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie 3, Nauczyciel, wychowawca, opiekun (Stron 51-54) Kompetencje nauczyciela można charakteryzować w różny sposób.. Tekst przedstawia wybrane modele kompetencji nauczycieli języków obcych, obowiązujące przy ocenie nauczycieli w Polsce i Europie.. Kompetencje lingwistyczne: a. zaawansowana znajomość 2 języków obcych (w zależności od wybranej opcji) b. umiejętność.. 2. Kompetencje specjalizacyjne-nauczycielskie: a.. Obejmują również umiejętności dialogowania, czytania ze zrozumieniem, krytycznego ustosunkowania się do różnych tekstów.25 nauczyciela języka obcego oraz przypisanie do nich konkretnych kompetencji: 26 Nauczyciel języka obcego jako ekspert - dysponujący kompetencjami językowymi 27 (specjalistycznymi), psychologiczno-pedagogicznymi i metodycznymi..

Podobnie pojęcie to rozumieKompetencje nauczyciela języka obcego w ujęciu definicyjnym Potoczne rozumienie pojęcia kompetencji różni się od pedagogicznego ujęcia.

28 Nauczyciel języka obcego jako wychowawca - posiadający kompetencje wycho-Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, zgodnie z paragrafem 11 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt