Opinia opiekuna praktyk w placówce

Pobierz

Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI / WOLONTARIATU / PRACY 1.. Studentkę cechuje duże zaangażowanie, zdyscyplinowanie, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z dziećmi i nauczycielami, miły, serdeczny i opiekuńczy stosunek do dzieci.. Umiała nawiązać kontakt z uczniami i pracownikami ośrodka.. W opinii o przebiegu .Pani Klaudia Skrzyńska-Szczechowicz dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, zaangażowana, wykazująca wysoką kulturę osobistą i empatyczna.. Pani.. to spokojna, opanowana osoba, odpowiednio reagująca na różne kłopoty wychowawcze.Opinia opiekuna w placówce o przebiegu praktyki .. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .np.punktualny, merytorycznie przygotowany itp. 11.. Praktykę oceniam na bardzo dobry.Opinia o praktykancie i stażyście to dokument, w którym pracodawca ocenia przebieg praktyk lub stażu.. W trakcie omawiania wykonywanych .programu kształcenia:.według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika placówki.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. W umiejętny sposób przekazywała wiedzę o świecie, zamierzone cele zostały osiągnięte.. 12.Umiejętność akceptacji opinii członków zespołu.. Akademia Pedagogiki Specjalnej im.. Student obserwował ..

Stosowanie zasad BHP obowiązujących w danej placówce.

Ocena ta może być pozytywna, neutralna lub negatywna.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.Opiekun praktyki studenckiej Student pod opieką i kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyki poznaje: Szkołę jako instytucję i środowisko pracy pedagogicznej, jej organizację, bazę i infrastrukturę dydaktyczną, jej ewidencję i dokumentację, Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i nauczyciela, statut szkoły,Zajęcia były poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym.Pani.. wykorzystywała dużo ciekawych, kolorowych i często własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych.. Odróżnia to ją od referencji od pracodawcy (nazywanych również listem polecającym lub rekomendacyjnym ), które zawsze są mniej lub bardziej pozytywne.Łączna liczba godzin praktyki wyniosła 45 godzin.. Zapoznałam praktykanta z .Jej postawa wobec uczniów charakteryzowała się życzliwością, spokojem, otwartością i ciepłem, ale przy tym potrafiła podporządkować sobie energiczny zespół dzieci.. Realizacja godzin praktyki w ramach poszczególnych zada ń odbywa si ę zgodnie z zapisem w Karcie .. i ocenia j ą, dokonuj ąc wpisu w karcie praktykanta - APS..

Opisuje organizację placówki odbywania praktyki w kontekście8.

Opinia opiekuna praktyki w placówce o studencie Proszę zakreślić kółkiem cyfrę, która najtrafniej opisuje typowe lub najczęściej obserwowane zachowania studenta - praktykanta 0 - poważne zastrzeżenia do zachowania praktykanta w tym zakresie 1 - odpowiada oczekiwaniom opiekuna praktyki 2 - korzystnie rozwija sięOdbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraPonadto pełniła funkcję opiekuna podczas wyjazdu dzieci na konkurs recytatorski organizowany na terenie innej placówki.. Wykonuje polecenia opiekuna praktyk, sumiennie prowadzi powierzoną dokumentację, wykazuje dbałość o .Opisowa ocena odbytej przez studenta praktyki nauczycielskiej powinna uwzgl ędnia ć poni ższe elementy 1. przygotowanie merytoryczne • Student zna podstaw ę programow ą oraz zakres tre ści programowych realizowanych w ramach zaj ęć • Student zna zało żenia organizacyjne szkoły, w której realizuje praktyk ę5 konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć Ocena zajęć prowadzonych przez studenta: Stopień realizacji zadań ciągłej praktyki resocjalizacyjnej Wysoki Średni Niski Punkty 2 1 0 1. zapoznanie ze specyfiką i zasadami funkcjonowania placówki, w której praktyka jest Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wrazpotrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania wskazane przez opiekuna praktyk, ma elementarne umiejętności organizacyjne zwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w placówce, w której jest na praktyceOgólna ocena praktyki studenta (w skali ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny) /podpis zakładowego opiekuna praktyki/CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK Student poznaje placówkę, w której odbywa się praktyka poprzez: zaprezentowanie przez opiekuna praktyki struktury organizacyjnej danej placówki, poznanie dokumentacji placówki, a w tym aktów prawnych dotyczących funkcjonowania placówki (statut, regulamin), ramowych programów nauczania.Title: Microsoft Word - OPINIA i OCENA ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK cz. IV dziennika.doc Author: Olek Created Date: 2/5/2016 10:26:38 AMPrzyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk ..

Podpis opiekuna praktyk w placówce Podpis uczelnianego opiekuna praktyk .

Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać .c) przekazuje Dyrektorowi i opiekunowi praktyki w placówce kwestionariusz dotycz ący danych osobowych, ( tyko w przypadku zatrudnienia opiekuna z Karty Nauczyciela); Po odbyciu praktyki (w bezwzgl ędnym terminie 7 dni!). Dane studentaOPINIA i OCENA o przebiegu i wynikach praktyki z zakresu terapii pedagogicznej /wypełnia opiekun praktykanta w placówce/OPINIA Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO .. ROKU STUDIÓW .. (Wypełnia opiekun praktyki w placówce lub dyrektor placówki) 1.. PO II SEMESTRZE.. W ramach praktyki studentka zaznajomiła się z dokumentacją przedszkola, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce, z rocznym planem pracy przedszkola i statutem oraz dokumentacją prowadzoną przez opiekuna (dziennik,miesięczne plany pracy .Program praktyki obserwacyjno - asystenckiej zakładał zapoznanie studenta z organizacją szkoły przez 8 godzin, poznanie warsztatu i planowania pracy nauczyciela wychowawcy w liczbie 20 godzin oraz hospitowanie i asystowanie w trakcie zajęć 32 godziny, w tym samodzielne prowadzenie zajęć (17 godzin).. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z dziećmi, ale i całym personelem szkoły.hospitowane przez opiekuna praktyk w placówce; 10) Prowadzenie własnej dokumentacji podczas praktyk - dzienniczek praktyk, konspekty zaj ęć, notatki..

Student zrealizował łącznie ..... godzin praktyki zawodowej w placówce.

Studentka dała się poznać jako osoba solidna i zaangażowana w swoją pracę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt