Wymień cztery charakterystyczne cechy ustroju zsrr za rządów józefa stalina

Pobierz

Polityka gospodarcza 1929 - 1941 r. Cechy charakterystyczne: gwałtowny rozwój przemysłu ci ęŜkiego kosztem innych dziedzin gospodarki, centralne planowanie, powszechne wykorzystywanie wi ęźniów.25 kwietnia 1943 r. Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na wychodźstwie.. Rządy Stalina charakteryzują się niespotykanym wcześniej nasileniem terroru i rozbudową aparatu bezpieczeństwa, jak również przeprowadzeniem ambitnych, szeroko zakrojonych, ale jednocześnie zbrodniczych przemian w systemie społecznym i ekonomicznym ZSRR.. Pozwoliła ona ujawnić zbrodnie przez NKWD, przez Stalina, miało to na celu uzdrowienie stosunków w państwie, jednak przyczyniła się do rozpadu ZSRR.. Rok 1917 w historii Rosji stał się niezwykle ważną datą.Przyczyny: Polityka: "GŁASNOSTII" czyli jawności to jedna z głównych przyczyn rozpadu.. zasada poszanowania praw mniejszości.. trójpodział władz.. Stosowanie terroru 4.. Następnie polityka "PIERESTROJKI" czyli przebudowy i " USKRONIENIA" czyli przyspieszenia w ZSRR i jej rezultaty odwrotne od zamierzonych.Stalinizm jako forma totalitarnego ustroju społeczno gospodarczego i politycznego, najpełniej urzeczywistniona w realiach ZSRR [.]. charakteryzował się: [.]. nastawieniem na autarkię (samowystarczalność gospodarczą); sprowadzeniem marksowskiej idei zniesienia klas do fizycznej eksterminacji rzeczywistych i urojonych przeciwników i programową represyjnością: przekreśleniem elementarnych praw obywatelskich i ludzkich oraz ich gwarancji; stałym rozszerzaniem kręgu podejrzanych .W doktrynie przyjęło się, że wszystkie cechy państwa totalitarnego spełniały tylko: - III Rzesza Adolfa Hitlera, - Chiny Mao Zedonga, - ZSRR pod wodzą Józefa Stalina..

Praca domowa 1.Wymień w punktach cechy charakterystyczne państwa stalinowskiego.

Szerokie gwarancje państwa dla praw człowieka i obywatela - art. 2 3.Rada Państwa: 1) zarządza wybory do Sejmu, 2) zwołuje sesje Sejmu, 3) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, 4) wydaje dekrety z mocą ustawy, 5) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w innych państwach, 6) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw, 7) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 8) obsadza stanowiska cywilne i wojskowe .Główne cechy Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo.. Funkcjonowanie gospodarki w ZSRR w okresie międzywojennym ; 5.. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).. Utworzenie ZSRR; 3.. Józef Stalin, sekretarz generalny partii komunistycznej, wyeliminował dawnych sojuszników i został niekwestionowanym przywódcą ZSRR.. Zastanów się co łączyło oba te kraje.. -zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow 2.Przeczytajcie podrozdział ,,Rozwój terytorialny Rosji Sowieckiej i ZSRS w okresie międzywojennym"Czytacie podrozdział,, Relacje ZSRS-Niemcy do1939r.. Kiedy przystąpił do partii bolszewickiej został, w 1912r..

Będę potrafił wskazać na przykładzie ZSRR cechy państwa totalitarnego.

5 marca 1953 r. w Kuncewie k. Moskwy zmarł Józef Stalin, współtwórca ZSRS, komunistyczny dyktator odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi.. Sejm wybrał go regentem.. Wyjaśnij, dlaczego system komunistyczny w ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy.• wymienia charakterystyczne cechy polityki Stalina wobec społeczeństwa ZSRR • tłumaczy, czym był Wielki Głód • objaśnia, na czym polegało upaństwowienie gospodarki w Związku Radzieckim • przedstawia okoliczności powstania Związku Radzieckiego • na podstawie tekstu źródłowego opowiada o warunkach życia w łagrach • ocenia metody, jakie stosował Stalin, aby wymusić posłuszeństwo na mieszkańcach ZSRRJózef Stalin - jeden z największych zbrodniarzy XX w. Józef Stalin.. Zapisano ją w każdej konstytucji państwa o takim ustroju.Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza Cechy państwa totalitarnego 1. członkiem Komitetu Centralnego.Podsumowując - cechą charakterystyczną systemu jakim był stalinizm była osoba dyktatora Józefa Stalina posiadającego pełnię władzy w państwie.. Organizator Wielkiego Terroru w ZSRS w latach .. Ostateczne starcie wygrał Nikita Chruszczow, który umocniwszy władzę od 1955 r. rozpoczął proces destalinizacji ZSRR.stalinizm, system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP (b) ( Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom .Totalitaryzm..

Rosja jest państwem demokratycznym, federalnym, o republikańskiej formie rządów - art. 1 2.

Dowiem się, czym był czerwony terror, komunizm wojenny oraz Nowa Polityka Ekonomiczna.. Dopiero od 1955 r. pojawiają się pierwsze symptomy poluźnienia represji i liberalizacji życia społecznego.Cele lekcji: Poznam sposób rządów komunistów w Rosji po 1918r.. 6.Podaj postanowienia układu w Rapallo, w Locarno 7.Podaj postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.. Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa 3. b) Ewakuowanie armii gen. Władysława Andersa z terytorium ZSRR.Do podstawowych cech demokratycznego ustroju, należy pięć zasad: zasada suwerenności narodu.. Z jego rozkazu w 1940 r. prawie 22 tys.Totalitarne elementy systemu rządów istnieją do chwili obecnej w Korei Północnej, III Rzesza Adolfa Hitlera,ZSRR pod wodzą Józefa Stalina Państwa autorytarne : Atatürka w Turcji, 1.. Sprawował rządy do 1944.XX Zjazd KPZR Po śmierci Stalina w 1953 r. walka o władzę rozgorzała pomiędzy Ławrentijem Berią a Nikitą Chruszczowem najwyższymi członkami KPZR.. Zasada suwerenności narodu.. Okoliczności przejęcia władzy przez J. Stalina i metody jej sprawowania; 4. system monopartyjny; kult wodza i partii; cenzura, indoktrynacja obywateli, propaganda; zorganizowany aparat terroru (w ZSRR był nim NKWD)2..

Podstawowe cechy ustroju Federacji Rosyjskiej, które wyznaczają normy konstytucyjne to: 1.

Propaganda komunistyczna 7.. Przyjął formę totalitarnego ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego - woluntarystycznej autarkii .1934 - pocz ątek niepodzielnej dyktatury Stalina.. Jest on podstawową zasadą państwa demokratycznego.. · GUŁAG - system obozów przymusowej pracy - ŁAGRY (1920- było ich 85, w 1923- 350) - dla ludzi pozbawionych praw oraz "wrogów ludu".cach między ZSRS a Niemcami, Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi i Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy, kolektywizacja, nacjonalizacja, paszportyzacja, indoktrynacja; zna następujące postacie: Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Joachim von Ribben- trop; zna i rozumie podstawowe założenia polityki Sowietów wobec obywateli pol-30 grudnia 1922r.-utworzenie ZSRS 1924r.- śmierć Lenina i przejęcie władzy przez Stalina 1928r.- kolektywizacja rolnictwa w ZSRS -głód na Ukrainie -wielka czystka 23 sierpnia 1939r.. Kontrola władzy nad obywatelami 6.Okres odwilży to długotrwały proces zapoczątkowany przede wszystkim śmiercią Stalina w 1953 r., a następnie krytyką kultu jednostki w ZSRR.. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez Zgromadzenie Ludowe.- Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - władza należy do robotników, chłopów i żołnierzy; rząd stanowiła Rada Komisarzy Ludowych.. Poznam historię powstania ZSRR.. Cenzura umacniała ideologię i totalitarne państwo, służyć miał im też ściśle kontrolowany i zideologizowany ruch młodzieżowy.teoria o wrogu systemu - w ZSRR funkcjonowała teoria w myśl, której w państwie działały grupy, przeciwne komunizmowi; wrogiem systemu był więc kułak, Żyd, intelektualista itd.. Stalin urodził się w biednej rodzinie z pochodzenia był Gruzinem.. ", zwracając uwagę na traktat w Rapallo i pakt Ribbentrop-Mołotow.. 1 III 1920 - Królestwo M. Horthy'ego na Węgrzech.. Bezpośrednim pretekstem było: a) Zdymisjonowanie premiera Sikorskiego i powołanie nowych władz polskich na emigracji.. państwo prawa.. Cechy totalitaryzmu - przypadki: nazistowski i sowiecki Koncepcja totalitaryzmu Hannah Arendt (zakłada, i ż o zjawisku tym mówimy wtedy, gdy zachodzi wykorzystanie pa ństwa przez ruch totalitarny do realizacji projektu ideologii uniwersalnej - Niemcy Hitlera, ZSRR Stalina, Chiny Mao).Podstawy ustroju konstytucyjnego Rosji zawarte są w rozdziale pierwszym tego aktu.. Terror komunistyczny i wielka czystka; 6.. Do uformowania się ustroju totalitarnego doprowadziły niekorzystne warunki polityczne (np. niesprawiedliwe wg Niemiec postanowienia traktatu wersalskiego), załamanie gospodarki (ZSRS) oraz kryzys ekonomiczny (Niemcy), który wiązał się ze wzrostem bezrobocia i wykluczeniem szerokich mas społecznych, np. kombatantów czy młodych mężczyzn.4.Wymień 3 cechy świadczące o tym, że : a)Trzecia Rzesza była państwem totalitarnym b)ZSRR był państwem totalitarnym 5.Czego dotyczyły ustawy norymberskie?. Po przyjrzeniu się tym dwóm przykładom możemy wyliczyć jeszcze inne cechy państwa totalitarnego: - kult wodza, - rozbudowany aparat represyjny,10.. XX wieku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod dyktatorskimi rządami Józefa Stalina system poglądów ideologicznych i sposób kierowania partią i państwem komunistycznym oraz jego gospodarką.. Panowała zasada monopartyjności - władza należała do partii bolszewickiej, a parlament był jedynie dekoracją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt