Opinia o studencie na praktykach

Pobierz

Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraDec 23, 2021Atmosfera zajęć była życzliwa, co sprzyjało otwartości i zaangażowaniu uczniów w proces dydaktyczny.. W czasie zajęć praktykantka dostosowywała słownictwo i stopień trudności wypowiedzi do poziomu uczniów oraz umiejętnie reagowała na zaistniałe podczas lekcji sytuacje i problemy.Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta.. Prowadzenie hospitacji i ich omawianie 4.. Prowadzenie lekcji i ich omawianie.. Ocena końcowa : bardzo dobry ; 5Dzięki odbytej praktyce mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania.. Ocena praktyki: Bardzo dobry Podpis opiekuna praktykiTo na ile w opinii studentów praktyki zwiększają szansę na znalezienie zatrudnienia, posługując się pięciostopniową skalą, oceniono na 4,30.. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Pani .. była punktualna, wywiązywała się terminowo ze swoich zadań.. Mrzeżyno Ocena pracy studentki po odbytej praktyce zawodowej Justyna Chazan.. Inne uwagi i spostrzeżenia o pracy praktykanta: .np.punktualny, merytorycznie przygotowany itp. 11.. TREŚĆ OPINII 1.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach uczeń dużo pracuje w domuWZÓR: Opinia o przebiegu praktyki zawodowej (DOCX, 13 KB) WZÓR: Karta przebiegu praktyki (DOC, 32 KB) WZÓR: Karta przebiegu praktyki (DOCX, 13 KB) II rok I-go stopnia Inżynieria Środowiska - specjalność komunalna..

Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.

Łask Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum dla studenta fizyki Hanna Dulik.. Ogólna ocena za praktykę (wyrażona w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) wrazPRZEBIEG PRAKTYKI STUDENCKIEJ 1.Opracowanie planu przebiegu praktyki studenckiej: a) harmonogram hospitacji.. - z innych powodów - proszę wymienić …Relacje praktykantki z dziećmi rozwijały się harmonijnie.. Wykres 1.. Praca uzyskała bardzo dobrą ocenę komisji egzaminacyjnej.. Student był zaangażowany w prace na rzecz placówki: a) wykazywał wiele własnej inicjatywy, był chętny i gotowy do pomocy, b) podejmował działania na prośbę nauczyciela, wywiązując się z nich właściwie, c) nie podejmował działań na rzecz placówki, niechętnie pomagał, nie wywiązywał się z powierzonych zadań.. Strumień Opinia za odbyte praktyki Magdalena Grzegorek.. Podczas powierzonych mi obowiązków sumiennie je wykonywałam.. b) harmonogram zajęć prowadzonych przez studenta 2.. Jej stosunek do wychowanków, charakteryzował się życzliwością, otwartością i opanowaniem.. Program praktyk uważam za zrealizowany i oceniam przygotowanie praktyczne do zawodu w tym zakresie pozytywnie..

Każda opinia (o pracowniku, uczniu, prawna…) powinna zawierać takie elementy jak: miejsce i datę pisania opinii.

potrafi nawiązać dobry kontakt z młodzieżą, wzbudziła sympatię wśród uczniów.. Instrukcja organizacja praktyki zawodowej (PDF, 131 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki zawodowej (DOC, 35 KB)Umiejętnie korzystała z otrzymywanych wskazówek dotyczących prowadzonych lekcji, była otwarta na propozycje i sugestie.. Biała Podlaska Plan praktyki pedagogicznej Ewa Maliczak.. W efekcie pani Anna uzyskała dyplom z wyróżnieniem.Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło.. Dane przedstawiono na Wykresie 1.. 8.Plik Opinia o przebiegu praktyki studenckiej w przedszkolu.doc na koncie użytkownika DJMarcoPL • folder Przedszkole dokumenty • Data dodania: 4 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.programu kształcenia:.według inwencji oraz spostrzeżeń opiekuna praktyk lub dyrektora/kierownika placówki.. 10. dane osoby opiniującej.7.. Cele zajęć przedstawia trafnie.. W początkowym etapie praktyk problemem było zarządzaniem czasem w trakcie lekcji, które później uległo poprawie.Czas wykorzystywany był na lekcjach optymalnie.. Praktykę oceniam na bardzo dobry.Praktykantka uczestniczyła także w różnych formach sprawdzania wiedzy uczniów (prace domowe, aktywność na lekcji, klasówki).. W obu przypadkach odnotowano wzrost oceny w porównaniu do roku ubiegłego.. Ocena ogólnej satysfakcji z odbytych praktyk w roku akademickim 2013/2014 .Podobnie jak w odwołaniu ( jak napisać odwołanie) w lewym górnym rogu należy wypisać dane autora opinii, poniżej na środku należy nadać tytuł "Opinia" a następnie można przejść do opisu.. Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Umiejętność tworzenia, przyjaznego klimatu w czasie zajęć organizowanych i dowolnych, pozwalała na budowanie atmosfery sprzyjającej rozbudzaniu ciekawości, wrażliwości i .Gospodarka przestrzenna - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI.. Ocena przygotowania merytorycznego w zakresie poszczególnych obszarów pedagogiki przedszkolnej ; - studentka zna podstawę programową oraz prawidłowo określa obszary realizowanych treści programowychPraktykantka wykazała się kulturą osobistą, przejawiała pozytywny stosunek do uczniów, starała się nawiązać kontakt ze wszystkim uczniami.. Uwagę zwraca równierz fakt, iż w szybkim czasie zapoznał się z zasadami i przepisami obowiązującymi w naszym biurze.. Umiem postępować zgodnie z przyjętymi zasadami w miejscu praktyki.Jan 28, 2021OPINIA Pani mgr Anna Kowalska napisała pod moim kierunkiem pracę magisterską pt. "Przyczyny migracji zagranicznych z powiatu tarnowskiego po 1 maja 2004 roku".. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Opinia z przebiegu praktyki studenckiej Danuta Miętka.. Zawsze punktualnie stawiała się na zajęcia, wykazując się zdyscyplinowaniem i samokontrolą, także podczas prowadzenia zajęć w klasach mniej chętnych do współpracy.. - niewłaściwe kompetencje studenta (proszę rozwinąć na czym polega problem) .. Wymagania wobec nich formułuje jasno, nagradza pochwałami.. Miałam możliwość poznania i wykorzystania własnych umiejętności zdobytych na studiach.. Wykazała się również umiejętnością dyscyplinowania klasy i stawiania jej odpowiednich wymagań.Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.. Jej stosunek do uczniów charakteryzuje życzliwość, otwartość i opanowanie emocjonalne.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Relacje praktykantki z uczniami rozwijały się harmonijnie.. Jastrzębia Górastudent nie osiągnął wskazanych efektów z następujących powodów (proszę podkreśl właściwe): - niewłaściwe przygotowanie merytoryczne (proszę określić problem) .. Pamiętaj, żeby każdą opinię poprzeć przykładami.. Przedłożenie harmonogramu przebiegu praktyk Dyrekcji Szkoły.. Podsumowanie przebiegu praktyki.. - nieodpowiednie umiejętności studenta (proszę określić problem) ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt